Imparare l’Ebraico

Learning Hebrew A-Z


English (Hebrew) עברית
Welcome (baruch haba) ברוך הבא
pl – (bruchim ha-baim) ברוכים הבאים
Hello (General greeting) (Shalom) שלום
Hello (on phone) (Halo) הלו
How are you? >m (ma shlomxa) מה שלומך?
>f (ma shlomex) מה שלומך?
(ma xadash) מה חדש?
(ma nishma) מה נשמע?
Reply to ‘How are you?’ (tov, toda. veata?) טוב, תודה. ואתה?
(tov, toda. atem?) טוב, תודה. אתם?
Long time no see (Mizman loh hitraehnu) מזמן לא התראנו
What’s your name? (Ma shimkha [m] Ma shmekh [f]) מה שמך?
My name is … (Shmi …) שמי…
Where are you from? m – (Meayin ata) מאין אתה?
f – (Meayin at) מאין את?
m – (Mi-eyfo ata) מאיפה אתה?
f – (Mi-eyfo at) מאיפה את?
I’m from … (Ani meh …) אני מ …
Pleased to meet you (Na’im me’od) נעים מאוד
Good morning
(Morning greeting)
(Boker tov) בוקר טוב
Good afternoon
(Afternoon greeting)
(Achar tzahara’im tovim) אחר צהריים טובים
Good evening
(Evening greeting)
(Erev tov) ערב טוב
Good night (Laila tov) לילה טוב
Goodbye
(Parting phrases)
(Lehitraot) להתראות
Good luck! (Behatslacha) בהצלחה
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
“to life” (l’chaim) לְחַיִּים!
Have a nice day שיהיה לַך יום נעים
>f – (Sheyihiye lach yom na’im)
שיהיה לְךַ יום נעים
>m – (Sheyihiye lecha yom na’im)
Bon appetit /
Have a nice meal
(be’te-avon) בתיאבון
Bon voyage /
Have a good journey
(Nesi’á tová) נסיעה טובה
(Derekh tzleha) דרך צלחה
I understand m – (ani mevin) אני מבין
f – (ani mevinah) אני מבינה
I don’t understand m – (ani loh mevin) אני לא מבין
f – (ani loh mevinah) אני לא מבינה
Yes (ken) כן
No (loh) לא
Maybe (oolai) אולי
I don’t know m – (ani lo yodéʿa) אני לא יודע
f – (ani lo yodáʿat) אני לא יודעת
Please speak more slowly אפשׁר לדבּר יותר לאט?
(Efshar ledaber yoter le-at?)
Please say that again תחזור עוד פעם בבקשה!
(Tahzor od pa-am be-vakasha!)
Please write it down אפשר לכתוב לי את זה?
(efshar likhtov li et ze?)
Do you speak English? אתה מדבר אנגלית?
m – (atah medaber anglit?)
את מדברת אנגלית?
f – (at medaberet anglit?)
Do you speak Hebrew? אתה מדבר עברית?
m – (atah medaber ‘ivrit?)
את מדברת עברית?
f – (at medaberet ‘ivrit?)
Yes, a little
(reply to ‘Do you speak …?’)
כן, אני מדבר קצת עברית
m – (ken, ‘ani medaber ktzat ‘ivrit)
כן, אני מדברת קצת עברית
f – (ken, ‘ani medaberet ktzat ‘ivrit)
Speak to me in Hebrew? >m אתה יכול לדבר איתי בעברית
>f את יכולה לדבר איתי בעברית
How do you say … in Hebrew? איך אומרים בעברית …?
(Eych omrim be’ivrit …?)
Excuse me בבקשה!
to attract attention
סליחה רגע!
to ask someone to move
How much is this? (Kama ze ole?) כמה זה עולה?
Sorry (Slicha) סליחה!
Please (bevekshah) בבקשה
Thank you (Toda rabah) תודה רבה
(Rav todot) רב תודות
(Toda) תודה
Reply to thank you (Bevakasha) בבקשה
Where’s the toilet? איפה השרותים?
(Eifo ha’sheirutim?)
This gentleman will pay for everything הוא ישלם בשביל  (כל) זה
(Hoo yeshalem bishvil (col) zeh)
This lady will pay for everything היא תשלם בשביל (כל) זה
(Hee teshalem bishvil (col) zeh)
Would you like to dance with me? האם תרצי לרקוד איתי?
>f – (ha’im tirtsi lircod iti?)
האם תרצה לרקוד איתי?
>m – (Ha’im tirtseh lircod iti?)
I miss you אני מתגעגע אליך
m>f – (Ani mitgahahgea eylayich)
אני מתגעגע אליך
m>m – (Ani mitgahahgea eylecha)
אני מתגעגעת אליך
f>m – (Ani mitgahahgahat eylecha)
אני מתגעגעת אליך
f>f – (Ani mitgahahgahat eylayich)
I love you אני אוהב אותך
>m (ani ohev otach)
אני אוהבת אותך
>f (Ani ohevet otcha)
Get well soon החלמה מהירה
(Hachlama mehira)
Leave me alone! עזוב אותי בשקט!
sg – (Azov oti be-sheket!)
עיזבו אותי בשקט!
pl – (Izvu oti be-sheket!)
Help! (atsiloo!) הצילו!
Fire! (srefah!) שרפה!
Stop! (atsor!) עצור!
Call the police! הזעיקו משטרה!
(Haz-iku mishtarah!)
Christmas and New Year greetings חג מולד שמח ושנה טובה
Chag Molad Sameach v’Shanah Tovah
Shanah Tovah is used at Jewish New Year in September
Easter greetings חג פסחא שמח
(chag pascha same’ach)
Birthday greetings יום הולדת שמח
(Yom huledet sameakh)
One language is never enough ידיעת שפה אחת אינה מספיקה
(Yediat safa ahat eina maspika)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
הרחפת שלי מלאה בצלופחים
(Harahefet sh’eli mele’ah betzlofahim)
Come on! Let’s go! slang – (Yalla!) יאללה!
Cool! Neat! slang – (Sababa!) סבבה!
Enough! (Dai!) די!
(Maspik!) מספיק!
(Dai maspik!) די מספיק!
No, that’s too much! לא, זה יותר מדי!
(Lo, zeh yoter midai!)
Are you (m) a native Israeli
or an immigrant?
אתה צבר או עולה?
inf – (Atah tzabar o oleh?)
האם אתה צבר או עולה?
frm – (Ha’im atah tzabar o oleh?)
Are you (f) a native Israeli
or an immigrant?
את צבר או עולה?
inf – (At tzabar o olah?)
האם את צבר או עולה?
frm – (Ha’im at tzabar o olah?)

Greetings

English – Trasliteration – Hebrew:
Hi!    Shalom!    שלום
Good morning!    Yom tov! / boker tov!    יום טוב / בוקר טוב
Good evening!    Erev tov!    ערב טוב
Welcome! (to greet someone)    Barukh haba!    (Barukh hanimtsa) ברוך הבא (ברוך הנמצא)
How are you?    Ma shelomkha.   מה שלומך
I’m fine, thanks!    Tov, toda    טוב, תודה
And you?    Veata? / atem?    ואתה / אתם?
Good/ So-So    Tov/ Kakha kakha    טוב /ככה ככה
Thank you    (very much)!    Rav todot רב תודות
You’re welcome!   (for “thank you”)   Eyn davar אין דבר
Hey! Friend! Alo haver! הלו חבר!
I missed you so much! Hitgaagati eleykha התגעגעתי אליך
What’s new? Ma nishma? מה נישמה?
Nothing much   Meat meod!   מעט מאוד
Good night! Layla tov! לילה טוב
See you later! Nitra’e bekarov! נתראה בקרוב
Good bye! Shalom! שלום

Asking for Help and Directions

I’m lost ibadti et haderekh sheli אבדתי את הדרך שלי
Can I help you? Ani yakhol laazor lekha אני יכול לעזור לך
Can you help me? Ata yakhol laazor li? אתה יכול לעזור לי?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Eyfo haambatya / beyt hamirkahat?
איפו האמבטיה/ בית המרקחת?
Go straight! then turn left/ right! yashar, ahar kakh smola /yamina ישר, אחר כך שמאלה/ימינה
I’m looking for john. Ani mehapes et John אני מחפש את ג’ון
One moment please! Rak rega bevakasha! רק רגע בבקשה!
Hold on please! (phone) Bevasha lehafsik בבקשה לא להפסיק!
How much is this? Kama ze ole? כמה זה עולה?
Excuse me …! (to ask for something) Bevakasha בבקשה
Excuse me! ( to pass by) Seliha rega סליחה רגע
Come with me! Bo iti

How to Introduce Yourself

Do you speak (English/ Hebrew)? Ata medaber Anglit / ivrit? אתה מדבר אנגלית/ עברית?
Just a little. Meat מעט
What’s your name? Ma shimkha? מה שימך?
My name is … Hashem sheli ….. השם שלי ….
Mr…/ Mrs.…/ Miss… Adon, geveret אדון, גברת
Nice to meet you! Naim meod נעים מאוד
You’re very kind! Toda Raba תודה רבה
Where are you from? Meayin ata? מעין אתה?
I’m from (the U.S/ Israel ) Miamerika/ Miyisrael מישראל/מאמריקה
I’m (American) Ani amerikai אני אמריקאי
Where do you live? Eyfo ata gar? איפו אתה גר?
I live in (the U.S/ Israel) Ani gar beyisrael / beamerika אני גר בישראל/באמריקה
Did you like it here? Haavta et haarets? האבת את הארץ?
Israel is a wonderful country Sefarad erets nifla ספרד ארץ נפלא
What do you do for a living? Ma ata ose behayim? מה אתה עושה בחיים?
I work as a (translator/ businessman) Ani meturgeman / ish asakim אני מתורגמן/איש עסקים
I like Hebrew Haavti et ivrit האבתי את עברית
I’ve been learning Hebrew for 1 month Kevar hodesh ani lomed ivrit כבר חודש אני לומד עברית
Oh! That’s good! ze tov meod זה טוב מאוד
How old are you? Ben kama ata? בן כמה אתה?
I’m (twenty, thirty…) years old. Ani ben esrim / sheloshim אני בן עשרים/שלושים
I have to go Ani tsarikh lalehet אני צריך ללכת
I will be right back! Ahzor miyad אחזור מייד
Wish Someone Something
Good luck! Meahel lekha mazal tov מאחל לך מזל טוב
Happy birthday! Yim huledet sameah יום הולדת שמח
Happy new year! Shana tova שנה טובה
Merry Christmas! Hag hamolad sameah חג המולד שמח
Congratulations! Kol hakavod כל הכבוד
Enjoy! (for meals…) Beteavon בטאבון
I’d like to visit Israel one day Hayiti rotse levaker beyisrael beatid
הייתי רוצה לבקר בישראל בעתיד
Say hi to John for me Derishat shalom lejohn דרישת שלום לג’ון
Bless you (when sneezing) Laberiyut לבריאות
Good night and sweet dreams! layla tov /ot nehmadim לילה טוב/חלומות נחמדים
Solving a Misunderstanding
I’m Sorry! (if you don’t hear something) Efshar lahzor bevakasha? אפשר לחזור בבקשה?
Sorry (for a mistake) Ani mitstaer meod אני מצטער מאוד
No Problem! Eyn kol baaya אין כל בעיה
Can You Say It Again? Efshar leagid shuv? אפשר להגיד לי שוב?
Can You Speak Slowly? Efshar ledaber leat? אפשר לדבר לאט?
Write It Down Please! Efshar likhtov li et ze? אפשר לכתוב לי את זה?
I Don’t Understand! Lo hevanti לא הבנתי
I Don’t Know! lo yodea / yodeat לא יודע/ יודעת
I Have No Idea. Eyn li kol musag אין לי כל מושג
What’s That Called In Hebrew? Eykh omerim leze beivrit? איך אומרים לזה בעברית?
What Does “gato” Mean In English? Ma ze “gato” beanglit? מה זה “גטו” באנגלית?
How Do You Say “Please” In Hebrew? Eykh omerim “please” beivrit? איך אומרים “פליז” בעברית?
What Is This? Ma ze? מה זה?
My Hebrew is bad. Ha ivrit sheli garua meod העברית שלי גרוע מאוד
I need to practice my Hebrew Ani tsarikh letargel et haivrit sheli
אני צריך לתרגל את העברית שלי
Don’t worry! Eyn daaga אין דאגה
Hebrew Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Tov / ra / kakha kakha טוב/רע/ככה ככה
Big/ Small Gadol / katan גדול/קטן
Today/ Now Hayom / akhshav היום/עכשיו
Tomorrow/ Yesterday Mahar / etmol מחר/אתמול
Yes/ No Ken/ Lo כן/לא
Here you go! (when giving something) Hine הינה
Do you like it? Ze matsa hen beeynekha? זה מצא חן בעינכה?
I really like it! Yafe meod יפה מאוד
I’m hungry/ thirsty. Aniraev / ani tsame עני רעב/אני צמא
In The Morning/ Evening/ At Night. Boker / erev / layla בוקר/ערב/לילה
This/ That. Here/There Ze / hu / po / sham זה/הוא/פה/שם
Me/ You. Him/ Her. Ani / ata / hu / anahnu / atem / hem
אני/אתה/הוא/אנחנו/אתם/הם
Really! Beehlet! בהחלט!
Look! Tistakel! תיסתכל!
Hurry up! Dahuf! דחוף!
What? Where? Eyfo / heykhan? איפה?/היכן?
What time is it? Ma hashaa? מה השעה?
It’s 10 o’clock. 07:30pm. Eser / sheva vahetsi עשר/שבע וחצי
Give me this! Ten li et ze! תן לי את זה!
I love you! Ani hoev otkha! אני הואב אותך!
I feel sick. Ani hole אני חולה
I need a doctor Ani zakuk lerofe אני זקוק לרופא
One, Two, Three Ehad, shenayim, shelosha אחד, שניים, שלושה
Four, Five, Six Arbaa, hamisha, shisha ארבעה, חמישה, שישה
Seven, Eight, Nine, Ten Shivea,shemona, tishea, asara שבעה, שמונה, תשעה, עשרה

 

Translate into your language
Main Topics
ASH’s Newsletter