Imparare l’Albanese
Saluti

 

addio                                                        qofsh shëndosh / t’u mirë mbeçi (chiofsc )

 

arrivederci                                               u pjekshim me të mira / të píqemi (u piekscim me te mira / te pichiemi)

 

benvenuto                                                mirë s’ardhje (mire sarvie)

buonanotte                                              natën e mirë (naten e mire)

buongiorno                                              mirë ditë (mire dite)  

buona sera                                              mirë mbremë (mire mbreme)

salve                                                         shëndosh e mirë (scendosc e mire)

ti saluto                                                     te falem (te falem) 

saluti alla famiglia                                   të fala familjes (te fala families)

tanti saluti                                                shumë nderime (scium nderime)

 

Frasi di circostanza

aspettatemi                                                 prìtmëni (pritmeni)

come stai?                                                   si je (ty)? (si ie (ti) )

in salute come stai?                                     me shëndet si je? (me scendet si ie)

sto bene                                                        jam mirë (iam mire)

sto molto bene                                             jam shumë mire (iam scium mire)

non sto bene                                                nuk jam mirë (nuk iam mire)

sto molto bene a Durazzo                          është shumë mirë në Durrës (escht scium mire ne Durres)

è malato a Scutari                                      është i sumurë në Shkodrë (escht i semure ne Shkodre)

mi rincresce molto                                       më vjen liksht shumë (me vien liksct scium)

sono qui e vi aspetto con molto piacere     jam këtù dhe ju përés me shumë hir (iam ketù ve iu peres me scium)

benissimo, verrò, senza dubbio                  shumë mirë, do të vinj pa dyshìm (scium mire, do te, vign pa diuscim)

quanti anni hai?                                            sa vjec je? (sa viec ie)

quanto costa?                                               sa bën? (sa ben)

 

Lingue

 

lingua albanese                                            shqipe (sckipe)

lingua italiana                                                italìshte (italische)

lingua inglese                                                inglìshte (inghliscte)

lingua francese                                             frëngjìshte (frenghiscte)

lingua greca                                                  gërqìshte (gherchiscte)

lingua tedesca                                              gjermanìshte (ghiermanischte)

lingua turca                                                   turqìshte (turchiscte)

Togliendo la e finale si ottiene la forma avverbiale (in albanese, in italiano…)

 


Frasi sulle lingue

parlate albanese?                                                    a flisni shqip? (a flisni sckip)

sì, parlo albanese                                                     po, flas shqip (po, flas sckip)

no, ma parlo italiano                                                 jo, por flas italìshy (jo, por flas italisct)

non so molti vocaboli e perciò non posso parlare bene         nuk di shumë fjalë fhe për an dà nuk munt të flas mirë (nuk di scium fiale ve per andai nuk munt te flas mire)

parlate piano altrimenti non comprendo                flisni ngadale ndryshe nuk kuptonj (flisni ngadale ndrisce nuk kuptogn)

se parlate piano, capisco molto bene                    në qoftë se flisni ngadale, kuptonj shumë mirë (ne qofte se flisni ngadale, cuptogn scium mire)

parlo un poco                                                            flas, ca pakë (flas,ca pake)

ho capito                                                                    kam kuptuarë / kuptova (kam cuptuare / cuptova)

non ho capito                                                             s’kam kuptuarë (skam cuptuar)

 

 

Ringraziamenti

 grazie                                                       t’u ngjat / më kënaqi (tu nghiat / me kenaki)

vivi ringraziamenti                                   falënderje të përzëmërta (falenderie te perzemerta) 

 

ti abbraccio affettuosamente                të përqafonj me shumë mallë (te perchiafogn me scium malle)

 

ti abbraccio                                             të përqafonj / të marr ngrykë (te perchiafogn / te marr nghtiuche)

                                                

Auguri, congratulazioni, condoglianze

alla salute!                                               shëndét (scendet)

auguri                                                        urime (urime)

buon anno                                                mire vjet (mire viet) 

auguri per l’anno nuovo

buona Pasqua                                          Pashkët e bardha (pascket e barva)

 

congratulazioni                                        përgëzime (perghezime)

 

vivissime condoglianze                           ngushellime më të nxehta (nguscellime me te nzehta)

 

tanti auguri per Natale                             për shumë mot Kërshëndellat (per scium mot cherscendellat)

mi rincresce molto                                    më vjen liksht shumë (me vien liksct scium)

vi auguro buon viaggio                             ju uronj udhë të mbarë (iu urogn uve te mbare)

vivissimi auguri                                             urime të përzëmërta (urime te perzemerta)

 


 

English Shqip (Albanian)
Welcome Mirë se vjen
Hello (General greeting) Ç’kemi
Tungjatjeta
Hello (on phone) Alo
How are you? Si jeni? (frm)
Si je? (inf)
Reply to ‘How are you?’ Mirë, falemenderit, po ju? (frm)
Mirë, falemenderit, po ti? (inf)
Long time no see Ka shumë kohë që s’jemi parë
What’s your name? Si ju quajnë? (frm)
Si te quajnë? (inf)
Si quheni? (frm)
Si quhesh? (inf)
My name is … Mua më quajnë …
Unë quhem …
Where are you from? Nga jeni? (frm)
Nga je? (inf)
I’m from … Unë jam nga …
Pleased to meet you Gëzohem që të takova
Good morning
(Morning greeting)
Mirëmëngjes
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Mirëdita
Good evening
(Evening greeting)
Mirëmbrëma
Good night Natën e mirë
Goodbye
(Parting phrases)
Paçim
Mirupafshim
Shihemi më vonë (see you later)
Good luck! Paç fat!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Gëzuar!
Gëzuar, or!
Shëndeti tuaj!
Have a nice day Ditën e mirë!
Bon appetit /
Have a nice meal
T’bëftë mirë!
Bon voyage /
Have a good journey
Rrugë të mbarë
I understand Unë kuptoj
I don’t understand Nuk kuptoj
Yes Po
No Jo
Maybe Ndoshta
I don’t know Unë nuk e di
Please speak more slowly Mundeni të flisni pak më ngadalë, ju lutem? (frm)
Mund të flasësh pak më ngadalë, të lutem? (inf)
Please say that again Mundeni ta përsërisni, ju lutem? (frm)
Mund ta përsërisësh, të lutem?
Please write it down Mund ta shkruash ju lutem? (frm)
Mund ta shkruash të lutem? (inf)
Do you speak English? A flisni anglisht? (frm)
A flet anglisht? (inf)
Do you speak Albanian? A flisni shqip? (frm)
A flet shqip? (inf)
Yes, a little
(reply to ‘Do you speak …?’)
Po, pak
Excuse me Më fal!
How much is this? Sa kushton kjo?
Sorry Më fal!
Please Ju lutem (frm)
Të lutem (inf)
Thank you Falemenderit
Shumë falemenderit
Reply to thank you S’ka përse
Where’s the toilet? Ku është banjoja?
Would you like to dance with me? A doni të kërceni?
A doni të vallzoni?
I love you Të dua
Get well soon Shërim të shpejtë!
Go away! Zhduku!
Largohuni!
Leave me alone! Lëmë rehat!
Help! Ndihmë!
Fire! Zjarr!
Stop! Ndalo!
Call the police! Thirrni policinë!
Christmas and New Year greetings Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri
Easter greetings Gëzuar Pashkët
Birthday greetings Gëzuar Ditëlindjen
One language is never enough Një gjuhë asnjëherë nuk është mjaft
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Automjeti im është plot me ngjala
Translate into your language
Main Topics
ASH’s Newsletter